1500 Kundefordringer

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt

1550 Kundefordringer på selskap i samme konsern

1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern

1570 Reiseforskudd

1572 Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere)

Kontoen brukes dersom selskapet utbetaler forskudd på lønn til den ansatte. Selve utbetalingen føres debet 1572 Lønnsforskudd og f.eks. kredit 1920 Bank. Av praktiske årsaker bør forskuddet tekstes med den ansattes navn eller registreres på en måte som gjør det lett å identifiserer hvem som har mottatt forskuddet (f.eks. ved bruk av kostnadsbærer eller reskontroføring av de ansattes forskudd på lønn).

Det er viktig å huske at lønnsforskuddet skal trekkes fra når den ansatte får utbetalt lønn. Trekket føres til kredit på konto 1572 Lønnsforskudd slik at fordringen nulles ut.

Hvis det ikke er foretatt forskuddstrekk ved utbetaling av lønnsforskuddet, skal forskuddet tas med i beregningsgrunnlaget ved første lønnskjøring, se sktbf. § 5-10-10 (2).

Dersom forskuddet til den enkelte ansatte er av større verdi og er langsiktig (dvs. over 3/5 G med tilbakebetalingstid på over et år), vil forskuddet bli ansett som et rimelig lån og skal behandles etter reglene for dette, se tema Rimelige lån i arbeidsforhold.

Dersom det ikke er nødvendig å ha egne konti for reiseforskudd og lønnsforskudd, kan konto 1571 Reiseforskudd og konto 1572 Lønnsforskudd slås sammen.

[EN: Advances on wages and salaries (deducted from pay later)]

Stikkord: 1570, 1741, bokføring forskudd på lønn, bokføring lønnsforskudd, forskudd lønn, forskuddslønn, konto 1570, konto 1741, konto 1572 lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere), arbeidsvederlag

1573 Andre kortsiktige lån til ansatte (ikke forskudd lønn)

1574 Kortsiktig lån aksjonær/deltaker

1575 Mellomregning aksjonær/deltaker

1576 Kortsiktig lån daglig leder

1579 Andre kortsiktige fordringer

1580 Avsetning tap på kundefordringer

1585 Avsetning tap på andre fordringer

1590 Andre omløpsmidler