1500 Kundefordringer

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt

1550 Kundefordringer på selskap i samme konsern

1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern

1570 Reiseforskudd

1572 Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere)

1573 Andre kortsiktige lån til ansatte (ikke forskudd lønn)

1574 Kortsiktig lån aksjonær/deltaker

1575 Mellomregning aksjonær/deltaker

1576 Kortsiktig lån daglig leder

1579 Andre kortsiktige fordringer

Her føres fordringer som har forfallstid under 1 år, og ikke naturlig faller inn under en av de andre kontoene i kontogruppe 15.

[EN: Other short-term receivables]

Stikkord: annen kortsiktig fordring, konto 1579 andre kortsiktige fordringer

1580 Avsetning tap på kundefordringer

1585 Avsetning tap på andre fordringer

1590 Andre omløpsmidler