1900 Kontanter, NOK

1905 Kontanter, euro

1908 Kontanter, annen valuta

1909 Kassedifferanse

1920 Bankinnskudd

1950 Bankinnskudd for skattetrekk

Denne kontoen skal bruks hver gang det utbetales lønn. Samtidig om nettolønn blir utbetalt til den ansatte, skal forskuddstrekket føres over på denne kontoen. Dette er lovpålagt jf. Skattebetalingsloven § 5-12 (1).

Jf. skattebetalingsloven § 5-12 (1), kan virksomheten slippe løpende overføring gitt at beløpet som står på skattetrekkskontoen til enhver tid dekker løpende trekkansvar. Alternativt kan en bankgaranti stilles av foretak som har rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven § 1-4.

Beløpene som trekkes tilhører skatte- og avgiftskreditorene, og kan derfor ikke disponeres av arbeidsgiver.

Overtredelse av oppbevaringsbestemmelsene er straffbart etter skattebetalingsloven § 18-1.

Private arbeidsgivere som benytter "Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere" (RF-1049), skal betale skattetrekket til skatteoppkreveren første virkedag etter lønnsutbetalingen, og skal ikke benytte skattetrekkskonto. Tilsvarende gjelder for veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner som benytter A05 Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (tidligere «Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon» (RF-1062)).

[EN: Bank deposits for tax withholdings]

Stikkord: bankkonto skattetrekk, betaling, garanti skattetrekk, krav, manglende skattetrekk, manglende skattetrekkskonto, oppbevaring skattetrekk, oppbevaring skattetrekksmidler, skattetrekk, skattetrekk garanti, skattetrekk oppgjør, skattetrekksgaranti, skattetrekkskonto, skattetrekksmidler, konto 1950 bankinnskudd for skattetrekk, skattetrekkonto, kommandittselskap, skattetrekkgaranti, bankinnskot

1960 Bankinnskudd utland