2100 Pensjonsforpliktelser

Her registreres netto pensjonsforpliktelser ved pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven. Netto pensjonsforpliktelse er i NRS 6.45 definert som "Netto pensjonsforpliktelse ved regnskapsperiodens utløp er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene."

Små foretak

I følge grunnleggende regnskapsprinsipper skal fremtidige pensjonsforpliktelser balanseføres uavhengig av finansieringsmåte, jf. NRS 6 Pensjonskostnader. Små foretak kan velge å ikke balanseføre pensjonsforpliktelser som er forsikret (fondsbaserte). Velger foretaket å unnlate balanseføring, skal alle innbetalinger til forsikringsselskapet, inkludert innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Det er ikke tillatt å balanseføre innbetalinger til pensjonspremiefondet. Se regnskapsloven § 5-10 og NRS 8.6.1.1.1.2 Pensjonsordninger finansiert ved fondsopplegg (forsikrede ordninger).

En eventuell overfinansiering av pensjonsforpliktelser etter foretakspensjonsloven bokføres på konto 1394 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (pensjonspremiefond).

[EN: Pension liabilities]

2120 Utsatt skatt, brutto

2129 Utlignbar utsatt skatt

2160 Uopptjent inntekt

2180 Andre avsetninger for forpliktelser

2188 Avsetning for skyldig merverdiavgift