2200 Konvertible lån

2210 Obligasjonslån

2220 Gjeld til kredittinstitusjoner

Denne kontoen omfatter langsiktig gjeld fra banker, forsikringsselskapet og andre kredittinstitusjoner.

[EN: Liabilities to financial institutions]

2250 Gjeld til ansatte

2255 Gjeld til eiere

2260 Gjeld til selskap i samme konsern

2280 Stille interessentinnskudd

2285 Ansvarlig lånekapital

2290 Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere

2299 Annen langsiktig gjeld