2700 Utgående merverdiavgift, høy sats

2701 Utgående merverdiavgift, middels sats

2702 Utgående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

2703 Utgående merverdiavgift, lav sats

2704 Utgående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

2705 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

2706 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

2707 Utgående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2710 Inngående merverdiavgift, høy sats

2711 Inngående merverdiavgift, middels sats

2712 Inngående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

2713 Inngående merverdiavgift, lav sats

2714 Inngående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

2715 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

2716 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

2717 Inngående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

Etter avstemming av en merverdiavgifttermin, skal merverdiavgiften bokføres i regnskapet. Når merverdiavgiftsoppgaven blir bokført, tømmes f.eks konto 2700 Utgående merverdiavgift, høy sats og konto 2710 Inngående merverdiavgift, høy sats og avregnes mot hverandre på konto 2740 Oppgjørskonto (gjelder alle merverdiavgiftssatser). Resultatet på kontoen viser om det er skyldig eller til gode merverdiavgift. Saldoen på kontoen skal alltid være lik siste innsendte merverdiavgiftsoppgave. Alternativt stå i null etter at merverdiavgift er betalt eller refundert.

Når betaling eller beløp til gode betales/innbetales skal dette føres mot konto 2740 Oppgjørskonto, slik at kontoen blir utlignet og står i null.

Dersom beløp til gode ikke utbetales pga. beløpets størrelse, dvs. at beløpet er under kr 100, bokføres beløpet debet konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget med mva-kode 0 og til kredit på konto 2740 Oppgjøreskonto merverdiavgift. Se skattebetalingsforskriften § 10-4-1 (1) og Skattebetalingshåndboken kapittel 10-4.4. Beløpsgrense for betaling og tilbakebetaling av skatte- og avgiftskrav.

Ved for sen betaling, er det viktig at det ikke blir bokført gebyrer og renter mot kontoen, for da vil saldoen avvike fra innsendte oppgaver.

[EN: Settlement account for VAT]

Stikkord: moms, mva

2756 Grunnlag for utgående mva ved kjøp av tjenester fra utlandet

2757 Motkonto grunnlag for utgående mva ved kjøp av tjenester fra utlandet

2758 Grunnlag for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2759 Motkonto grunnlag for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

2771 Betalt arbeidsgiveravgift

2772 Skyldig finansskatt av lønn

2773 Betalt finansskatt av lønn

2780 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn

2782 Påløpt arbeidsgiveravgift andre honorarer

2783 Påløpt finansskatt påløpt lønn

2784 Påløpt finansskatt ferielønn

2785 Påløpt finansskatt andre honorarer

2790 Andre offentlige avgifter