2700 Utgående merverdiavgift, høy sats

2701 Utgående merverdiavgift, middels sats

2702 Utgående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

2703 Utgående merverdiavgift, lav sats

2704 Utgående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

2705 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

2706 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

2707 Utgående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2710 Inngående merverdiavgift, høy sats

2711 Inngående merverdiavgift, middels sats

2712 Inngående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

2713 Inngående merverdiavgift, lav sats

2714 Inngående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

2715 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

2716 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

2717 Inngående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

2756 Grunnlag for utgående mva ved kjøp av tjenester fra utlandet

2757 Motkonto grunnlag for utgående mva ved kjøp av tjenester fra utlandet

2758 Grunnlag for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2759 Motkonto grunnlag for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

2771 Betalt arbeidsgiveravgift

2772 Skyldig finansskatt av lønn

2773 Betalt finansskatt av lønn

2780 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn

Det skal betales arbeidsgiveravgift av feriepenger når disse utbetales. Bedriftene beregner feriepenger gjennom inntektsåret, og disse utbetales i stedet for lønn når den ansatte tar ferie året etter. Derfor avsettes arbeidsgiveravgiften av de skyldige feriepengene som en forpliktelse til skatteoppkreveren i den kommunen hvor bedriften har sitt hovedkontor.

Arbeidsgiveravgiften på de beregnede feriepengene bokføres til debet på konto 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger og kredit på konto 2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn, og dette gjøres normalt i den samme perioden som feriepengeavsetningen skjer.

Ved utbetaling av feriepengene bokføres arbeidsgiveravgiften av de utbetalte feriepengene til debet på konto 2781 og kredit på konto 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift.

Det er viktig å skille mellom konto 2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn og konto 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift. Påløpt arbeidsgiveravgift er kun en avsetning i regnskapet og er ikke skyldig skatteoppkreveren før utbetalingen av feriepengene faktisk har funnet sted. Den avsatte avgiften skal derfor ikke med i terminens avgiftsoppgjør siden det kun er arbeidsgiveravgift som er skyldig skatteoppkreveren i den inneværende terminen som skal bokføres på konto 2770.

Dersom en egen konto 2945 Utbetalte feriepenger brukes, skal det beløpet som står på konto 2781 være 10,2 % eller 12 % av summen av det som står bokført på konto 2940 Skyldige feriepenger og konto 2945 Utbetalte feriepenger. Dersom virksomheten har avvikende feriepengeprosent vil det være en kombinasjon av de satsene bedriften beregner feriepengene med som må brukes ved avstemming av konto 2781.

[EN: Accrued employers' national insurance contributions on holiday pay]

Stikkord: aga, arbeidsvederlag

2782 Påløpt arbeidsgiveravgift andre honorarer

2783 Påløpt finansskatt påløpt lønn

2784 Påløpt finansskatt ferielønn

2785 Påløpt finansskatt andre honorarer

2790 Andre offentlige avgifter