2900 Forskudd fra kunder

Dersom det betales forskudd fra kunder der varen eller tjenesten ikke er levert skal disse forskuddene bokføres her.

Eksempler på hva kontoen brukes til:

  • leieinntekter - f.eks. ved innbetaling fra leietaker i desember år x1 som gjelder leie for januar år x2
  • små foretak som velger å inntektsføre anleggskontrakter etter fullført kontrakt metoden, se regnskapsloven § 5-12, NRS 8.6.2.1.7.2 Forskudd fra kunder, NRS 8.4.4.2.1 Regnskapsføring og NRS 8.4.4.2.2 Spesifikasjon i regnskapet - fullført kontrakt metode
  • betydelige forskudd ved kontraktsinngåelse (er beløpet betydelig skal renter anses å være en del av vederlaget under kontrakten og må periodiseres sammen med kontraktsinntekt), se NRS 2.42
  • dersom a konto betalinger og forskudd overstiger opptjent kontraktsinntekt, skal det overskytende oppføres som forskudd fra kunde, se NRS 2.49. Det er ikke anledning til å motregne kundefordringer og forskudd på ulike kontrakter, se NRS 2.50

Salg av gavekort og utstedelse av tilgodelapper anses også som forskudd fra kunder. Det kan være praktisk å opprette egne konti, f.eks. konto 2901 Gavekort og 2902 Tilgodelapper, for å skille gavekort og tilgodelapper fra andre typer forskudd fra kunder.

[EN: Prepayments from customers]

2910 Gjeld til ansatte

2915 Gjeld til eiere

2920 Gjeld til selskap i samme konsern

2930 Skyldig lønn

2940 Skyldige feriepenger

2945 Utbetalte feriepenger

2950 Påløpt rente

2960 Annen påløpt kostnad

2965 Forskuddsbetalt inntekt

2970 Fremtidig garantiytelse

2975 Fremtidig serviceytelse

2980 Avsetning styrehonorar

2982 Avsetning revisjonshonorar

2983 Avsetning regnskapshonorar

2989 Avsetning for andre forpliktelser

2990 Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere

2999 Annen kortsiktig gjeld