2900 Forskudd fra kunder

2910 Gjeld til ansatte

2915 Gjeld til eiere

2920 Gjeld til selskap i samme konsern

2930 Skyldig lønn

2940 Skyldige feriepenger

2945 Utbetalte feriepenger

Brukes som hjelpekonto for å få bedre oversikt ved avstemming av bl.a. arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger gjennom året.

Ved bruk av konto 2945, bokføres de utbetalte feriepengene til debet på konto 2945 Utbetalte feriepenger. I forbindelse med årsskiftet, bør dette beløpet tømmes over til konto 2940 per 31.12. Konto 2945 nullstilles ved å føre debet 2940 og kredit 2945 med det beløpet som står til debet på konto 2945 per 31.12.

Følges denne rutinen skal det beløpet som står på konto 2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn være 14,1 % eller den arbeidsgiveravgiftssatsen som blir brukt gjennom året, av summen av det som står bokført på konto 2940 Skyldige feriepenger og konto 2945 Utbetalte feriepenger. Dersom bedriften har en blanding av arbeidsgiveravgiftssatser, kan det være lurt for avstemmingens skyld å sette opp lønnssystemet til å benytte adskilte kontoer for de ulike kontoene og avgiftssatsene.

[EN: Paid holiday pay]

2950 Påløpt rente

2960 Annen påløpt kostnad

2965 Forskuddsbetalt inntekt

2970 Fremtidig garantiytelse

2975 Fremtidig serviceytelse

2980 Avsetning styrehonorar

2982 Avsetning revisjonshonorar

2983 Avsetning regnskapshonorar

2989 Avsetning for andre forpliktelser

2990 Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere

2999 Annen kortsiktig gjeld