2900 Forskudd fra kunder

2910 Gjeld til ansatte

2915 Gjeld til eiere

2920 Gjeld til selskap i samme konsern

2930 Skyldig lønn

2940 Skyldige feriepenger

2945 Utbetalte feriepenger

2950 Påløpt rente

2960 Annen påløpt kostnad

På denne kontoen føres kostnader som man vet er påløpt, men som man ikke har mottatt faktura på i løpet av perioden. Eksempler på slike kostnader kan være avsetninger til løpende regnskapshonorar, bonus til kunder, påløpte prosjektkostnader fra underleverandører ol.

Disse påløpte kostnadene føres til debet på aktuell kostnadskonto og kredit konto 2960 i den perioden kostnaden påløper (ingen mva-behandling, kun periodisering), og reverseres i den perioden fakturaen bokføres. Her føres kostnaden med fradrag etter reglene i mval. kapittel 8.

[EN: Other accrued expenses]

Stikkord: 2960, konto 2960, konto 2960 annen påløpt kostnad, kostand, omkostning

2965 Forskuddsbetalt inntekt

2970 Fremtidig garantiytelse

2975 Fremtidig serviceytelse

2980 Avsetning styrehonorar

2982 Avsetning revisjonshonorar

2983 Avsetning regnskapshonorar

2989 Avsetning for andre forpliktelser

2990 Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere

2999 Annen kortsiktig gjeld