2900 Forskudd fra kunder

2910 Gjeld til ansatte

2915 Gjeld til eiere

2920 Gjeld til selskap i samme konsern

2930 Skyldig lønn

2940 Skyldige feriepenger

2945 Utbetalte feriepenger

2950 Påløpt rente

2960 Annen påløpt kostnad

2965 Forskuddsbetalt inntekt

I følge regnskapsloven § 4-1 nr. 2 skal inntekter resultatføres i den periode de er opptjent, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført. Denne kontoen brukes for regnskapsmessig periodisering av inntekter ved forskuddsfakturering eller dersom man har mottatt innbetaling fra kunde i en periode før inntekten er opptjent.

For mer om slik periodisering, se temaet Periodisering av forskuddsfakturerte inntekter.

[EN: Prepaid income]

2970 Fremtidig garantiytelse

2975 Fremtidig serviceytelse

2980 Avsetning styrehonorar

2982 Avsetning revisjonshonorar

2983 Avsetning regnskapshonorar

2989 Avsetning for andre forpliktelser

2990 Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere

2999 Annen kortsiktig gjeld