3850 Verdiendringer investeringseiendommer

3870 Verdiendringer biologiske eiendeler

3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

3883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg

3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

Her føres balanseført verdi for solgte immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, dersom gevinsten anses som driftsinntekt. Kontoen brukes som motkonto ved både avgiftspliktig, avgiftsfritt og avgiftsunntatt salg. Anleggsmiddelets balanseførte verdi føres til kredit på eiendelens balansekonto og debiteres på konto 3889.

Kontoen er opprettet i forbindelse med Skattedirektoratets nye poster i næringsoppgave 2 (RF-1167) som følge av Statistisk Sentralbyrå sine ønsker, for å gi riktige opplysninger til Nasjonalregnskapet.

Skatteetaten har splittet gevinst ved salg av anleggsmidler i to poster:

  • gevinst ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (post 3880)
  • gevinst ved avgang av finansielle anleggsmidler (post 3885)

Er anleggsmiddelet solgt med tap (salgssum - balanseført verdi på anleggsmiddelet < 0), se konto 7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler.

[EN: Contra account, book value of intangible assets and tangible fixed assets]

Stikkord: driftsmiddel, anleggsmiddler, anleggsaktiva

3891 Salgssum finansielle anleggsmidler

3899 Motkonto balanseverdi finansielle anleggsmidler