3900 Annen driftsrelatert inntekt

Denne kontoen omfatter inntekter som ikke er del av virksomhetens primære virksomhet, og som ikke naturlig faller inn under de andre klasse 3xxx kontoene.

[EN: Other operational income]

3909 Motkonto annen driftsrelatert inntekt