4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats

Kjøp av råvarer og halvfabrikata med høy merverdiavgiftssats, til bruk som innsatsfaktorer for videreutvikling/-foredling av varer, føres på denne kontoen.

Denne kontoen er aktuell for bedrifter som driver med vareproduksjon og videreforedling.

Ved opprettelse av konto i denne gruppen bør det tas hensyn til strukturen for tilhørende salgskonto slik at tallene for varekostnader lett kan sammenstilles med tilhørende salgskonti i resultatrapportene.

På varer som kjøpes fra utlandet vil det ikke være inngående merverdiavgift på tilhørende faktura, men avgiften vil komme enten på en samlefaktura fra Tollregionen eller sammen med andre kostnader i forbindelse med toll, avgifter og/eller gebyrer på faktura fra speditør. Det kan derfor være lurt å opprette en egen konto for utenlandske varekjøp slik at man lett kan avstemme mot innførselsmerverdiavgiften.

[EN: Purchase of raw materials and semi-manufactures, high rate]

Stikkord: erverv

4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats

4035 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, uten MVA

4040 Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats

4041 Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels sats

4042 Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, fritatt for avgift

4060 Frakt, toll og spedisjon

4071 Kontantrabatt, råvarer og halvfabrikata, høy sats

4072 Kontantrabatt, råvarer og halvfabrikata, middels sats

4075 Kvantumsrabatt, råvarer og halvfabrikata, høy sats

4076 Kvantumsrabatt, råvarer og halvfabrikata, middels sats

4078 Annen innkjøpsprisreduksjon, høy sats

4079 Annen innkjøpsprisreduksjon, middels sats

4080 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

4081 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

4082 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

4083 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

4084 Grunnlag innførsel av varer med null sats

4085 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

4086 Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt

4087 Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt, motkonto

4090 Beholdningsendring

4091 Urealisert ukurans råvarer og halvfabrikata