5000 Lønn til ansatte

Eksempler på lønnskostnader som bokføres under denne kontoen er:

  • fast lønn
  • timelønn
  • overtid
  • lønngodtgjørelser, f.eks. ulempe- og smusstillegg, skift- og akkordtillegg, verktøygodtgjørelse
  • provisjon
  • bonus
  • sluttvederlag

Dersom det er behov for å skille mellom ulike typer lønnskostnader i regnskapet, opprettes flere konti i 50xx gruppen.

[EN: Wages and salaries to employees]

Stikkord: 5000, 5010, bonus ansatte, konto 5000, konto 5000 lønn til ansatte, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, arbeidsvederlag

5005 Avtalte tariffgodtgjørelser

5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn

5092 Feriepenger

5099 Andre lønnsposteringer