5200 Fri bil

5210 Fri telefon

5220 Fri avis

5230 Fri kost

5235 Fri losji

5236 Fri bolig

5240 Rentefordel

5250 Gruppelivsforsikring

5252 Ulykkesforsikring

5253 Personavbruddsforsikring

5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del

5255 Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

Brukes til innberetning av andre skattepliktige naturalytelser. Dette kan f.eks. være

  • skattepliktig bruk av firmahytte/firmabåt
  • arbeidsgivers dekning av renhold av den ansattes private bolig
  • skattepliktige helsetjenester
  • privat bruk kjøp av innholdstjenester med mobil
  • andre skattepliktige fordeler i arbeidsforholdet som ikke har egen konto i 52xx gruppen.

Verdien av naturalytelsen dersom det ikke er fastsatt satser for beregningen, settes som regel til omsetningsverdien, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-30.

Dersom varen, driftsmiddelet eller tjenesten er tilvirket/utført av arbeidsgiveren eller kjøpt inn til driften, skal prisen inkl. mva, settes til det arbeidsgiver ville tatt ved salg av samme vare/tjeneste i ordinær virksomhet. Dersom prisen den ansatte betaler er langt under det normale for samme vare/tjeneste på tidspunktet for ytelsen, vil differansen mellom den normale prisen og faktisk kjøpspris være skattepliktig for den ansatte. For personalrabatter i forbindelser med kjøp av varer/tjenester som selges eller produseres i virksomheten, er dette skattefritt for den ansatte dersom rabatten er rimelig og størrelsen på uttaket tilsier at dette er til privat bruk.

Er varen/tjenesten kjøpt inn til den ansatte fra tredjepart, vil skattepliktig fordel settes til anskaffelseskostnad inkl. mva.

[EN: Other benefits of employment]

Stikkord: ansettelsesforhold

5285 Annen fordel i arbeidsforhold, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5290 Motkonto for gruppe 52