5400 Arbeidsgiveravgift

5404 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

Det skal betales arbeidsgiveravgift av feriepenger når disse utbetales. Bedriftene beregner feriepenger gjennom inntektsåret, og disse utbetales i stedet for lønn når den ansatte tar ferie året etter. Derfor avsettes arbeidsgiveravgiften av de skyldige feriepengene som en forpliktelse til skatteoppkreveren i den kommunen hvor bedriften har sitt hovedkontor. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres til debet på konto 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger og avsettes til kredit på konto 2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn. Dette gjøres normalt i den samme perioden som feriepengeavsetningen skjer for å få en mest mulig riktig regnskapsrapport.

[EN: Employers’ national insurance contributions on accrued holiday pay]

Stikkord: aga, kostand, omkostning

5406 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte andre honorarer

5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift

5430 Finansskatt på lønn

5431 Finansskatt på påløpte feriepenger

5434 Påløpt finansskatt påløpt lønn

5435 Påløpt finansskatt påløpte feriepenger

5436 Påløpt finansskatt påløpte andre honorarer