6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

6010 Avskrivning på transportmidler

[EN: Depreciation of means of transport]

Stikkord: 6010, konto 6010, konto 6010 avskrivning på transportmidler, avskriving, idrett, kostand, omkostning, nedskriving

6015 Avskrivning på maskiner

6017 Avskrivning på inventar

6020 Avskrivning på ervervet goodwill

6029 Avskrivning på andre immaterielle eiendeler

6050 Nedskrivning av varige driftsmidler

6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler

6059 Reversering av nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler