6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

6010 Avskrivning på transportmidler

6015 Avskrivning på maskiner

6017 Avskrivning på inventar

Regnskapsmessige avskrivninger på inventar, skal føres mot denne kontoen.

Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan jf. regnskapsloven § 5-3.

[EN: Depreciation of fixtures and fittings]

Stikkord: avskriving, innventar, kostand, omkostning, nedskriving

6020 Avskrivning på ervervet goodwill

6029 Avskrivning på andre immaterielle eiendeler

6050 Nedskrivning av varige driftsmidler

6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler

6059 Reversering av nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler