6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

6010 Avskrivning på transportmidler

6015 Avskrivning på maskiner

6017 Avskrivning på inventar

6020 Avskrivning på ervervet goodwill

Goodwill avskrives normalt lineært over 5 år, og lengre avskrivningstid skal begrunnes, se rskl. § 7-14 (3).

[EN: Depreciation of acquired goodwill]

Stikkord: 6020, konto 6020, konto 6020 avskrivning på ervervet goodwill, avskriving, kjøp, forretningsverdi, kostand, omkostning, nedskriving

6029 Avskrivning på andre immaterielle eiendeler

6050 Nedskrivning av varige driftsmidler

6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler

6059 Reversering av nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler