6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

6010 Avskrivning på transportmidler

6015 Avskrivning på maskiner

6017 Avskrivning på inventar

6020 Avskrivning på ervervet goodwill

6029 Avskrivning på andre immaterielle eiendeler

6050 Nedskrivning av varige driftsmidler

Mot denne kontoen føres regnskapsmessig nedskrivning på varige driftsmidler når verdireduksjonen skyldes årsaker som ikke er av forbigående art, jf. regnskapsloven § 5-3 annet ledd.

[EN: Write-down on tangible fixed assets]

Stikkord: 6050, konto 6050, konto 6050 nedskrivning av varige driftsmidler, nedskriving, driftsmiddel, kostand, omkostning

6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler

6059 Reversering av nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler