6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

6010 Avskrivning på transportmidler

6015 Avskrivning på maskiner

6017 Avskrivning på inventar

6020 Avskrivning på ervervet goodwill

6029 Avskrivning på andre immaterielle eiendeler

6030 Avskrivning annet

6050 Nedskrivning av varige driftsmidler

6055 Nedskrivning av immaterielle eiendeler

Nedskrivning av immaterielle anleggsmidler som lisenser og patenter, føres mot denne kontoen.

Immaterielle eiendel nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede jf. § rskl 5-3.

[EN: Write-down on intangible assets]

Stikkord: nedskriving, immatrielle, imaterielle, kostand, omkostning

6059 Reversering av nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

6060 Nedskrivning annet

6061 Reversering nedskrivning annet