6700 Revisjonshonorar

6702 Honorar annen bistand fra revisor

6705 Regnskapshonorar

6706 Honorarer annen bistand fra regnskapsfører

6720 Honorar for annen økonomisk rådgivning

6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget

6726 Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget

6750 Honorar for databistand

6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig

Hovedregelen er at all lønn og annen godtgjørelse for arbeid, pensjon mv. skal innrapporteres på a-meldingen, se skatteforvaltningsloven § 7-2.

Det er spesifisert i skatteforvaltningsloven § 7-10 jf. skatteforvaltningsforskriften §§ 7-10-23 til 7-10-25 at det bl.a. også er opplysningsplikt for:

  • vederlag som er godtgjøring for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art uten fast foretningssted, sktfvl. § 7-10 (1) bokstav e
  • den som selv eller gjennom andre har utbetalt honorar eller annen godtgjøring til opphavsmann til åndsverk, sktfvl. § 7-10 (1) bokstav g

Denne kontoen kan opprettes sammen med konto 6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig, for å skille mellom opplysningspliktige utbetalinger og ikke opplysningspliktige utbetalinger.

Opplysningspliktige utbetalinger og naturalytelser som tom. inntektsåret 2014 ble innrapportert via lønns- og trekkoppgaven på kode 401 «Utbetalinger mv. til næringsdrivende», skal ikke innrapporteres i a-meldingen.

Utbetalinger til selvstendig næringsdrivende som er opplysningspliktige etter sktfvl. § 7-10 bokstav e og sktfvfs. § 7-10-23 til § 7-10-25, skal rapporteres via Altinn i skjema RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende eller skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Utbetalinger av godtgjøring til opphavsmann til åndsverk etter sktfvl. § 7-10 (1) bokstav g og sktfvfs. § 7-10 kapittel H, skal rapporteres via Altinn i skjema RF-1357 Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk eller skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Skjemaene sendes via Altinn til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret.

Se også SKD 061114 og temaet om Gjennomføring av opplysningsplikt ved betalinger til selvstendig næringsdrivende.

[EN: Other external services, reportable]

Stikkord: 6790, konto 6790, konto 6790 annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig, oppgavepliktig

6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig