6700 Revisjonshonorar

6702 Honorar annen bistand fra revisor

6705 Regnskapshonorar

6706 Honorarer annen bistand fra regnskapsfører

6720 Honorar for annen økonomisk rådgivning

6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget

6726 Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget

6750 Honorar for databistand

6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig

6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig

På denne kontoen kan utbetalinger til tjenesteytende næringsdrivende som er unntatt for opplysningsplikten bokføres. Her bokføres bl.a. drosjeeiernes sentralavgift som drosjesentraler fakturerer til løyvehavere (drosjeeieierne).

Hovedregelen er at all lønn og annen godtgjørelse for arbeid, pensjon mv. skal innrapporteres på a-meldingen, se skatteforvaltningsloven § 7-2.

Det er spesifisert i skatteforvaltningsloven § 7-10 jf. skatteforvaltningsforskriften §§ 7-10-23 til 7-10-25 at det også er opplysningsplikt for vederlag som er godtgjøring for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art uten fast foretningssted.

Honorarer til tjenesteytende næringsdrivende (uten fast forretningssted) som er registrert som enkeltpersonforetak er opplysningspliktig, med unntak av følgende:

  • Honorar til konsulenter som er godtgjørelse for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art når mottakeren driver selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i Norge
  • Honoraret gjelder vederlag for persontransport
  • Honoraret gjelder provisjon vedrørende salg/kjøp av fast eiendom eller verdipapirer og mottaker driver næring
  • Honoraret gjelder kommisjon til linjeagenter eller rederiers ekspeditører
  • Honoraret er ikke skattemessig fradragsberettiget for betaleren (direkte eller gjennom avskrivninger). Gjelder ikke for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, kommunale myndigheter og boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap mv.)).

Se sktfvfs. § 7-10-24 (3) samt Skatteforvaltningshåndboken § 7-10 første ledd bokstav e under punktet Unntak.

Se også temaet Gjennomføring av opplysningsplikt ved betalinger til selvstendig næringsdrivende.

[EN: Other external services, non-reportable]

Stikkord: innleide konsulenter, innleie konsulenter, konto 6795 annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig, konsulet, leasing, oppgavepliktig