7300 Salgskostnad

7320 Reklameannonser

7322 Reklameavis/-katalog mv.

7323 Reklameartikler

Reklame er et av flere virkemidler en bedrift kan benytte seg av for å fremheve sine varer og tjenester. Aktiviteten er utadrettet og har som mål å påvirke potensielle kunders kjøpsatferd.

Reklameartikler til eget bruk i avgiftspliktig virksomhet er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift.

Ved innkjøp av reklameartikler som skal gis som gaver eller deles ut i reklameøyemed, og der prisen per artikkel er over den bagatellmessige grensen, se fmva. § 1-3-6, vil det ikke være fradrag for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) f.

[EN: Advertising articles]

Stikkord: reklamegjenstander, omsetning, kmva, kundepleie, kostand, omkostning

7329 Annen reklamekostnad

7350 Representasjon, fradragsberettiget

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget

7390 Annen salgskostnad, fradragsberettiget

7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget