7300 Salgskostnad

7320 Reklameannonser

7322 Reklameavis/-katalog mv.

7323 Reklameartikler

7329 Annen reklamekostnad

7350 Representasjon, fradragsberettiget

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget

7390 Annen salgskostnad, fradragsberettiget

Salgskostnader som ikke naturlig faller inn under andre kontoer i kontogruppe 73, føres mot denne kontoen.

Er salgskostnaden av en slik karakter at det ikke gis fradrag for kostnaden, skal den føres imot konto 7395.

[EN: Other selling costs, deductible]

Stikkord: 7390, konto 7390, konto 7390 annen salgskostnad, fradragsberettiget, omsetning, kostand, omkostning, kmva, kundepleie

7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget