7710 Styremøter

7715 Bedriftsforsamlingsmøter

7720 Generalforsamling

7730 Kostnad ved egne aksjer

7750 Eiendoms- og festeavgift

7751 Formuesskatt

* Konto lagt til av dib

"Betalbar skatt" er skatt som beregnes og betales av årets skattepliktige inntekt og formue. Enkelte organisasjoner betaler formuesskatten selv, for eksempel samvirkeforetak, sparebanker og andre andelslag. Formuesskatt føres imidlertid ikke på samme måte som skatt på ordinært resultat i resultatregnskapet, som føres på kontogruppe 83 Skattekostnad på ordinært resultat. Skattekostnad i resultatregnskapet er skatter som er utledet av det regnskapsmessige resultatet, mens formuesskatt er å anse som en driftskostnad.

Stikkord: formueskatt, kostand, omkostning

7770 Bank- og kortgebyr

7775 Kredittkortprovisjoner

7780 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

7781 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

7782 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

7783 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

7784 Grunnlag innførsel av varer med null sats

7785 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

7786 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

7787 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto

7788 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt

7789 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt, motkonto

7798 Annen kostnad, fradragsberettiget

7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget