7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, skattepliktig

7825 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, ikke skattepliktig

7830 Tap på fordringer, fradragsberettiget

Konstatert tap på kundefordringer skal føres mot denne kontoen. Når kriteriene for tapsføring er oppfylt jf. FSFIN § 6-2-1, føres tapet mot denne kontoen, og korrigeringen av merverdiavgift kan utføres.

Utestående fordringer kan anses tapt når enten:

  • det er foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves
  • fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purrekrav med normalt purreintervall og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier
  • offentlig gjeldsmegling, konkurs, likvidasjon- eller avviklingsbehandling i skylderens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vi gi fordringen dekning
  • fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

[EN: Bad debts, deductible]

Stikkord: 7830, konto 7830, konto 7830 tap på fordringer, fradragsberettiget

7835 Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget

7839 Endring i avsetning for forventet tap

7860 Tap på kontrakter

7880 Tap ved avgang anleggsmidler

7881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

7882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

7883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg

7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

7891 Salgssum finansielle anleggsmidler

7899 Motkonto balanseført verdi solgte finansielle driftsmidler