7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, skattepliktig

7825 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, ikke skattepliktig

7830 Tap på fordringer, fradragsberettiget

7835 Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget

7839 Endring i avsetning for forventet tap

Ved årsslutt kan kundefordringene kan vurderes etter laveste verdis prinsipp jf. rskl § 5-2. Er det fordringer som forventes tapt, skal dette avsettes i balansen og mot føres denne kontoen. Indikatorer på forventet tap kan være erfaringstall fra tidligere, gamle fordringer, bransjenorm, generell lavkonjunktur.

[EN: Change in provision for expected loss]

7860 Tap på kontrakter

7880 Tap ved avgang anleggsmidler

7881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

7882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

7883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg

7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

7891 Salgssum finansielle anleggsmidler

7899 Motkonto balanseført verdi solgte finansielle driftsmidler