8100 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert

8105 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, realisert

8110 Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler

[EN: Write-down on other financial current assets]

Stikkord: nedskriving, omløpsmiddler, kostand, omkostning

8120 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

8129 Reversering av nedskrivning finansielle anleggsmidler

8130 Rentekostnad til foretak i samme konsern

8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget

8150 Rentekostnad banklån

8154 Renter/provisjon kassekreditt

8155 Rentekostnad leverandørgjeld

8159 Annen rentekostnad

8160 Valutatap (disagio)

8177 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden

8178 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden

8179 Annen finanskostnad