8100 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert

8105 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, realisert

8110 Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler

8120 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

8129 Reversering av nedskrivning finansielle anleggsmidler

8130 Rentekostnad til foretak i samme konsern

8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget

Hovedregelen er at alle rentekostnader av en virksomhets egen gjeld er fradragsberettiget ved inntekt.

Rentekostnader som ikke er skattemessig fradragsberettiget kan være, se sktl. § 6-40 (5) b og c:

  • rentetillegg beregnet etter sktbl. § 11-5 i forbindelse med avregning av skatt ved ordinær fastsetting
  • renter beregnet ved endringssak etter sktbl. § 11-2
  • andre rentekostnader nevnt i sktl. § 6-40 (5) a og (6)
  • renter som påløper for en kausjonist etter at kausjonsansvar har blitt gjeld og før manglende betaling fra hoveddebitor er endelig konstatert og vilkårene for fradragsrett for øvrig er oppfylt, se Skatte-ABC.

Renter på etterberegnet merverdiavgift er fradragsberettigede, se sktbl. § 11-2. Forsinkelsesrenter/morarenter etter sktbl. § 11-1 ved forsinket betaling av skatt er fradragsberettiget. Disse rentene bokføres på konto 8159.

[EN: Interest expenses, non-deductible]

Stikkord: rentekostnader ikke fradragsberettiget, rentekostnader restskatt, konto 8140 rentekostnad, ikke fradragsberettiget, kostand, omkostning

8150 Rentekostnad banklån

8154 Renter/provisjon kassekreditt

8155 Rentekostnad leverandørgjeld

8159 Annen rentekostnad

8160 Valutatap (disagio)

8177 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden

8178 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden

8179 Annen finanskostnad