8100 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert

8105 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, realisert

8110 Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler

8120 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

8129 Reversering av nedskrivning finansielle anleggsmidler

8130 Rentekostnad til foretak i samme konsern

8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget

8150 Rentekostnad banklån

Dersom bedriften har flere banklån bør rentekostnadene bokføres med forklarende tekster slik at man lett kan identifisere rentekostnadene for hvert enkelt banklån. Dette vil lette avstemmingsarbeidet gjennom året så vel som avstemming av bokførte renter mot årsoppgaven når denne kommer.

Regnskapsmessig er det viktig å periodisere rentekostnader dersom renteterminene er lengre enn rapporteringsintervallene. Små foretak kan fravike dette, se rskl. § 4-1 2. ledd og NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

[EN: Interest paid on bank loans]

Stikkord: 8150, konto 8150, konto 8150 rentekostnad banklån, kostand, omkostning, kmva

8154 Renter/provisjon kassekreditt

8155 Rentekostnad leverandørgjeld

8159 Annen rentekostnad

8160 Valutatap (disagio)

8177 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden

8178 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden

8179 Annen finanskostnad