8300 Betalbar skatt

8309 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

8320 Endring i utsatt skatt/skattefordel

Mot denne kontoen føres årets endring i utsatt skatt/- skattefordel som knytter seg til skatt på inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige tidfesting avviker fra den skattemessige, jf. konto 1070 Utsatt skattefordel og konto 2120 Utsatt skatt.

[EN: Change in deferred tax/tax assets]

Stikkord: kostand, omkostning