8900 Overføringer fond

8910 Overføringer felleseid andelskapital for samvirkeforetak

8920 Avsatt utbytte / renter på egenkapitalbevis / etterbetaling for samvirkeforetak

Når styret foreslår å dele ut utbytte skal det foreslåtte utbyttet føres som Avsatt utbytte under posten for kortsiktig gjeld i regnskapsåret utbytte er foreslått, se NRS 3.11. Avsatt utbytte skal dessuten være en del av resultatdisponeringen og fremgå av enten årsberetning, egenkapitaloppstillingen eller i note.

Etterbetaling i samvirkeforetak (tidl. kjøpsutbytte i samvirkeforetak) er utdeling av årsoverskudd til medlemmene jf. Samvirkelova § 27.

[EN: Allocated dividend / interest on equity certificates / dividend for cooperative society]

Stikkord: dividende, grunnfondsbevis, samvirkelag, overføre

8921 Avsatt tilleggsutbytte

8922 Avsatt ekstraordinært utbytte

8930 Mottatt konsernbidrag

8935 Avsatt konsernbidrag

8950 Fondsemisjon

8960 Overføringer annen egenkapital

8968 Overføringer udisponert vinning

8969 Overføringer udisponert tap

8980 Privatuttak

8990 Udekket tap