8900 Overføringer fond

8910 Overføringer felleseid andelskapital for samvirkeforetak

8920 Avsatt utbytte / renter på egenkapitalbevis / etterbetaling for samvirkeforetak

8921 Avsatt tilleggsutbytte

8922 Avsatt ekstraordinært utbytte

8930 Mottatt konsernbidrag

[EN: Received group contributions]

Stikkord: 8930, konto 8930, konto 8930 mottatt konsernbidrag, overføre

8935 Avsatt konsernbidrag

8950 Fondsemisjon

8960 Overføringer annen egenkapital

8968 Overføringer udisponert vinning

8969 Overføringer udisponert tap

8980 Privatuttak

8990 Udekket tap