8900 Overføringer fond

8910 Overføringer felleseid andelskapital for samvirkeforetak

8920 Avsatt utbytte / renter på egenkapitalbevis / etterbetaling for samvirkeforetak

8921 Avsatt tilleggsutbytte

8922 Avsatt ekstraordinært utbytte

8930 Mottatt konsernbidrag

8935 Avsatt konsernbidrag

8950 Fondsemisjon

8960 Overføringer annen egenkapital

Denne kontoen blir brukt i forbindelse med disponering av årsresultatet. Overskuddet som blir overført til annen egenkapital blir ført debet på denne kontoen.

[EN: Transfers to other equity]

Stikkord: 8960, konto 8960, konto 8960 overføringer annen egenkapital, overføre, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

8968 Overføringer udisponert vinning

8969 Overføringer udisponert tap

8980 Privatuttak

8990 Udekket tap