8900 Overføringer fond

8910 Overføringer felleseid andelskapital for samvirkeforetak

8920 Avsatt utbytte / renter på egenkapitalbevis / etterbetaling for samvirkeforetak

8921 Avsatt tilleggsutbytte

8922 Avsatt ekstraordinært utbytte

8930 Mottatt konsernbidrag

8935 Avsatt konsernbidrag

8950 Fondsemisjon

8960 Overføringer annen egenkapital

8968 Overføringer udisponert vinning

8969 Overføringer udisponert tap

8980 Privatuttak

8990 Udekket tap

Denne kontoen blir brukt i forbindelse med disponering av årsresultatet. Et underskudd er med på å redusere annen (opptjent) egenkapital, konto 2050. Så hvis et selskap f.eks går med underskudd første driftsår, vil dette bli et udekket tap siden det ikke er noe annen egenkapital å ta av. Føringen vil være debet 2080, kredit 8990.

[EN: Uncovered losses]

Stikkord: 8991, konto 8990 udekket tap, overføre