Innledning

Skatt

Merverdiavgift

Regnskap

Allmenningsstyret skal ifølge lov om bygdeallmenninger § 3-10 føre regnskap over allmenningens økonomiske virksomhet. For allmenninger som driver næringsvirksomhet gjelder regnskapsloven. For andre allmenninger fastsetter departementet hvilke regler som skal gjelde for regnskapsførselen. For alle bygdeallmenningene skal det i noter til årsregnskapet gis opplysninger om avsatte midler til skoginvesteringer, med angivelse av hva som er brukt og hva midlene er brukt til.

Årsmøtet velger revisor, som skal være registrert eller statsautorisert i henhold til reglene i revisorloven.

Eksempler

Eksempel 1

Bruksberettiget mottar et almenningstilskudd fra en allmenning.

KontoKontonavnMva kodeD/K
1920BankDebet
3286Allmenningstilskudd0Kredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Eksempel 2

Bruksberettiget kjøper virke fra allmenning med egen sag med en verdi på kr 100 000 til bruk for vedlikehold av bygning i driften. Allmenningsrabatten er på 20 %.

Som det angis i avsnittet om merverdiavgift så er den avgiftspliktige verdien av virke av praktiske årsaker satt til 50 % av materialets omsetningsverdi før allmenningsrabatten er fradratt. Avgiftsgrunnlaget er derfor kr 50 000. Med en mva-sats på 25 % blir mva-beløpet på kr 12 500. Bruksberettiget skylder totalt 92 500 (100 000 + 12 500 - 20 000).

KontoKontonavnBeløpMva kodeD/K
6601Vedlikehold av driftsbygning62 5000Debet
6602Vedlikehold av driftsbygning, brukt allmenningsvirke50 0001Debet
3285Allmenningsrabatt20 0000Kredit
Leverandørkonto92 500Kredit

Øvrige aktuelle temaer