PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av elbilbatterier

  Bilforhandlere

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
  • MVA5 - Mvafritt salg, 0%

  Merverdiavgift

  Merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elbiler ble innført i 2001. Fra og med 1. juli 2015 ble fritaket utvidet til også å omfatte omsetning av batteri til elbil, se mval. § 6-7 (2), jf. § 6-7 (1). Dvs. at salg av elbilbatterier ikke lenger er avgiftsbelagt etter mval. § 3-1, men fritatt etter mval. § 6-7 (2). Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på vederlaget ved salg av slike batterier.

  Enkelte batterier kan brukes både i rene elbiler og i såkalte hybridbiler. Det er kun batterier til kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift som skal omsettes uten avgiftsberegning.

  Siden en selger eller importør av batterier ikke alltid vet hvilken type kjøretøy batteriene til sist vil bli brukt i, har Skattedirektoratet uttalt i SKD 260615, at de antar at det kun er når selger eller importør positivt vet at batteriet faktisk skal benyttes i kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, at fritaket vil komme til anvendelse. I de tilfeller dette er usikkert, skal merverdiavgift beregnes.

  Avgiftsfritt salg av batteri til elbil skal dokumenteres med salgsdokument eller annen dokumentasjon hvor det fremgår at batteriet skal installerers i et kjøretøy som bare bruker elektrisitet til fremdrift, se fmva. § 6-7-2.

  Fritaket for merverdiavgift er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og omfatter omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av bilbatterier til slike kjøretøy. Godkjenningen gjelder ut 2017, og fritaket kan søkes forlenget etter dette.

  Stikkord:

  • el-bil,
  • salg,
  • elbil,
  Salg av elbilbatterier
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan