Om finansskatt

Finansskatt knyttet til lønnsrelaterte avsetninger

Konto
2783 Påløpt finansskatt påløpt lønn
Kredit
5430 Finansskatt på lønn
Debet
5431 Finansskatt på påløpte feriepenger
Debet

Kostnader knyttet til bonusutbetalinger, feriepenger eller lignende som er opptjent i 20XX, men først betales ut i 20XX+1, avsettes for i regnskapet for 20XX. Finansskatten som gjelder bonus- og feriepengekostnadene gir selskapet en ekstra utgift i 20XX+1, som også må tas hensyn til som en kostnad i regnskapet for 20XX.

Finansskatt på lønn klassifiseres som lønnskostnad i regnskapet. Se også mer om «Finansskatt på feriepenger».

Presentasjon i årsregnskapet

Merk at finansskatt knyttet til lønnsrelaterte avsetninger (påløpt finansskatt) i årsregnskapet skal presenteres som «Annen kortsiktig gjeld», sammen med lønnsavsetningene, jf. rskl § 6-2 tredje ledd D romertall III nr. 7 og NRS 8.6.2.1.7.6 ifølge Revisorforeningen. I praksis aksepteres også presentasjon som «Skyldige offentlige avgifter» som er lagt til grunn i NS 4102 (standard kontoplan) og SAF-T-kontoplanen.

Stikkord: nye, arbeidsvederlag

Noteinformasjon om påløpt finansskatt