Salg av styretjenester

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Det skal ikke beregnes merverdiavgift av tjenester i form av å være medlem i styre, representantskap, utvalg, råd og lignende dersom vederlaget for tjenesten inngår i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift, se mval. § 3-17. Dersom det uriktig er unnlatt å beregne arbeidsgiveravgift vil ikke det ha betydning for plikten til å beregne merverdiavgift. Den relevante reaksjon vil da være å fastsette arbeidsgiveravgift. Det er således ikke overlatt til partene å velge om det skal beregnes merverdiavgift eller arbeidsgiveravgift.

Dvs. at registrert næringsdrivende som i tillegg til avgiftspliktig virksomhet innehar verv som styremedlem mv., driver virksomhet både innenfor og utenfor loven, og dermed få forholdsmessig fradrag for den inngående merverdiavgiften.

Se MVA-håndboken om Tjenester som medlem av styre mv..

Unntak

Dersom styrevervet er upersonlig, i den forstand at styremedlemmet sitter der som representant for et selskap, for eksempel arbeidsgiver, for å ivareta dennes interesser, er det antatt at det ikke pliktes beregnet arbeidsgiveravgift av honorar til selskapet. I så fall kommer ikke unntaket i mval. § 3-17 til anvendelse. Dersom selskapet/arbeidsgiver er et avgiftssubjekt vil honoraret måtte avgiftsberegnes. Det er et vilkår for at arbeidsgiveravgift ikke pliktes beregnet at det er vedkommende selskap/arbeidsgiver som har utpekt styremedlemmet som sin representant, og at vedkommende ikke mottar noen form for godtgjørelse.

Stikkord: faktura styrehonorar, fakturere styrehonorar, fakturering styrehonorar, representantskap, råd, styregodtgjørelse, styrehonorar, styreinntekter, utvalg, salgsdokumentasjon, salgsdokument, styregodtgjørelse, styrehonorar, intekter, fjernsyn, omsetning