Regnskapsføring

Vurderingsregler

Aksjene skal vurderes til anskaffelseskost ifølge rskl § 5-3. Regnskapsføring av finansielle eiendeler, derunder aksjer og andeler, reguleres nærmere i NRS 18.

For små foretak reguleres dette i NRS 8.4.3.3.5.

Børsnoterte aksjer

Børsnoterte aksjer skal ifølge NRS 18.11 regnskapsføres til balansedagens kurs dersom denne er lavere enn kostpris. Dette gjelder uavhengig av om aksjene er klassifisert som omløpsmidler eller anleggsmidler.

Stikkord: aksjer verdsettelse, kommandittselskap, verdsetting, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Fritaksmetoden

Nedskrivning av aksjer

Noteopplysninger