Definisjon på tilknyttet selskap

Regnskapsføring

Konto
1330 Investeringer i tilknyttet selskap
Debet

Investering i tilknyttet selskap skal ifølge rskl § 5-17 vurderes etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler, kostmetoden, i selskapsregnskapet.

Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Tilknyttede selskap er ikke en del av et konsern og skal ikke konsolideres inn med mor- og datterselskap.

Midlertidig investering i tilknyttet selskap skal alltid vurderes etter generelle vurderingsregler (kostmetoden) i både konsernregnskap og selskapsregnskap, jf. NRS (F) Investering i TS og deltakelse i FKV, pkt. 3.1.

Hvis egenkapitalmetoden benyttes, skal resultat fra tilknyttet selskap og andel i tilknyttet selskap spesifiseres på egne linjer i resultatregnskap og balanse.

Transaksjonskostnader, for eksempel honorar, provisjoner, gebyrer og kurtasje, i forbindelse med kjøp av aksjene må vurderes nærmere for om de skal balanseføres sammen med aksjene.

Klassifisering i regnskapet angis i rskl §§ 6-1 og 6-2.

Nedskrivning

Se nærmere om nedskrivning av finansielle anleggsmidler.

Stikkord: nye, foretak

Merverdiavgift

Noteopplysninger