Aksjelovens krav

Kapitalnedsettelse til dekning av tap

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne

Kapitalnedsettelse med avsetning til fond

Tidspunkt for regnskapsføring og ikke registrerte kapitalnedsettelser

Konto
2033 Ikke registrert kapitalnedsettelse
Debet
2080 Udekket tap
Kredit
2915 Gjeld til eiere
Kredit

Kapitalnedsettelse med utdeling av penger

Kapitalnedsettelse med utdeling av penger regnskapsføres når den er besluttet av generalforsamlingen senest på balansedagen (i motsetning til for eksempel utbytte). Det er ikke krav om at kreditorfristen er utløpt, beløpet er utbetalt, eller at nedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret. Kapitalnedsettelsen kan ikke regnskapsføres hvis kreditorinnsigelser eller andre forhold tilsier at nedsettelsen ikke vil bli gjennomført.

Den delen av nedsettelsesbeløpet som gjelder pålydende på aksjene, og eventuelt beløp fra overkurs, føres på konto 2033 "Ikke registrert kapitalnedsettelse". Se for øvrig NRS 8.5.1.1.6.

Nedsettelsesbeløp utover pålydende på aksjene skal føres som reduksjon av overkurs, annen innskutt egenkapital og/eller annen egenkapital i henhold til vedtaket som er fattet av generalforsamlingen. Ved en kapitalnedsettelse med utbetaling til aksjonærene, skal eventuell utdeling ut over aksjekapital og overkurs redusere opptjent eller annen innskutt egenkapital. Det er ikke anledning til å bruke fond for vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinster i en kapitalnedsettelse.

Motpost til egenkapitalføringene er konto 2915 gjeld til aksjonær.

Kapitalnedsettelse til dekning av tap

Kapitalnedsettelse til dekning av tap gjennomføres i regnskapet dersom beslutningen om dette er truffet av generalforsamlingen senest på balansedagen. Det er ikke krav om at beslutningen er registrert i Foretaksregisteret. Beløpet vises som for utdeling av penger på egen linje under innskutt kapital med negativt fortegn på konto 2033 "Ikke registrert kapitalnedsettelse" med motpost udekket tap i annen egenkapital, konto 2080.

Kapitalnedsettelse med tingsuttak

Reglene for kapitalnedsettelse gjelder også der det ikke deles ut penger, men "ting", som vil eiendel eller virksomhet. Ved tingsuttak kan det forekomme merverdier knyttet til det som deles ut. Tingsuttaket skal vurderes til virkelig verdi på dagen for overføringen, jf asl./asal. § 3-6 annet ledd.

I henhold til transaksjonsprinsippet kan inntektsføring av en eventuell merverdi først inntekstføres ved overføring av verdigjenstanden. Nedsettelsen må derfor besluttes med et beløp som tilsvarer antatt virkelig verdi av verdigjenstanden på det senere tidspunktet for overføringen. Kapitalnedsettelsen baseres på sist avlagte regnskap som er godkjent av generalforsamlingen, eventuelt en mellombalanse som er fastsatt og revidert etter reglene for årsregnskapet.

Det er vedtatt regler som opphever kravet om revisjon av mellombalansen for selskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet. Det innføres istedenfor en plikt til å sende inn slike mellombalanser til Regnskapsregisteret slik at disse opplysningene er tilgjengelige for offentligheten. Innsendingsplikten skal gjelde alle selskaper, altså uavhengig av om mellombalansen er revidert eller ikke. Per 6. mars er det ikke avklart når reglene trer i kraft.

Dersom verdigjenstanden faktisk er overført senest på balansedagen, dvs at risiko og kontroll er overtført til aksjonæren, legges virkelig verdi av tingen til grunn for regnskapsføringen. Merverdien kan da inntektsføres som en regnskapsmessig gevinst. Virkelig verdi reduserer egenkapitalen. Hele kapitalnedsettelsen vises da i regnskapet på samme måte som ved utdeling av penger.

Har overføringen ikke funnet sted på balansedagen, for eksempel fordi kreditorfristen ikke er utløpt, kan regnskapsføringen foretas ved at den balanseførte verdi av verdigjenstanden vises på egen/egne linje(r) som korreksjon til egenkapitalen. Verdigjenstanden vises fortsatt som en eiendel i balansen. Ved overføring av verdigjenstanden i neste periode inntektsføres merverdien, og et tilsvarende beløp regnskapsføres som utdeling. En annen fremgangsmåte er å gjennomføre et fullt gevinstoppgjør i regnskapet og presentere kapitalnedsettelsen til virkelig verdi. Presentasjonen av kapitalnedsettelsen i egenkapitalen foretas på samme måte som ved utdeling av penger. Regnskapsføring av tingsuttak og tingsutdeling er omtalt i NRS (V) "Regnskapsføring av inntekt" pkt. 7.10.3.

Kapitalnedsettelse med avsetning til fond

Kapitalnedsettelsen regnskapsføres når den er besluttet av generalforsamlingen senest på balansedagen (i motsetning til for eksempel utbytte). Det er ikke krav om at kreditorfristen er utløpt, beløpet er utbetalt, eller at nedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret. Kapitalnedsettelsen kan ikke regnskapsføres hvis kreditorinnsigelser eller andre forhold tilsier at nedsettelsen ikke vil bli gjennomført.

Beløpet vises som for utdeling av penger på egen linje under innskutt kapital med negativt fortegn på konto 2033 "Ikke registrert kapitalnedsettelse" med motpost udekket tap i annen egenkapital, konto 2080.

Stikkord: kapitalnedsetting, aksjekapitalnedsettelse