Hvorfor konsernkontoordning

Lovregler

Formål

Hvordan konsernkontoordning fungerer

Klassifisering i regnskapet

Det vil være konsernkontoavtalens innhold som avgjør om kassekreditt i datterselskapene skal klassifiseres som mellomværende på morselskapet eller kredittinstitusjonen.

I de aller fleste tilfeller vil konsernkontoordningen klassifiseres som mellomværende med morselskapet. Datterselskapene vil i dette tilfellet ikke ha en kontantbeholdning, som man normalt ville hatt med en vanlig bankkonto, men ha en fordring på morselskapet (hovedkontoinnehaveren).

Når det gjelder renteberegning gjøres dette ofte i form av interne renteberegninger og føres som mellomværende mellom morselskapet og de enkelte datterselskapene.

Stikkord: kmva

Bokføring