Klassifisering i regnskapet

Vurdering

Obligasjoner og andre langsiktige fordringer skal vurderes til anskaffelseskost, med mindre de har en virkelig verdi som er lavere og verdiendringen ikke er av forbigående art.

Renteendring og nedskrivning

Valuta

Noteopplysninger

Skjemaer