Oppføring av bygg til eget bruk

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1100 Bygninger
Debet

Gjelder kjøp av bygningsmaterialer og tjenester til oppføring av fast eiendom for egen bruk, herunder arkitekttjenester, byggeledelse, byggetekniske tjenester og andre entreprenørtjenester.

Ved opparbeiding av gårdsplasser og parkeringsplasser skal kostnadene knyttet til dette balanseføres på konto 1155 Andre grunnarealer. Denne type kostnader skal normalt ikke avskrives regnskapsmessig da tomter ikke anses å være utsatt for verdiforringelse.

Førstegangs asfaltering av gårdsplass/parkeringsplass i tilknytning til næringsbygg kan balanseføres på konto for andre anleggsmidler med avskrivning over antatt "levetid". Senere asfaltering behandles normalt som vedlikehold og kan kostnadsføres direkte på konto 6690 Reparasjon og vedlikehold annet.

Finansieringsutgifter - se «EY 2007 Finansieringsutgifter ved egentilvirkning av anleggsmidler».

Se også «Byggelånsrenter».

Merverdiavgift

Anskaffelse av bygningsmaterialer og tjenester til oppføring mv. til bruk i avgiftspliktig næring er berettiget fradrag for merverdiavgift, se mval. § 8-1. Fradragsretten omfatter ikke inngående merverdiavgift for anskaffelser til bygging av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer, se mval. § 8-3 (1) g. Er et bygg regulert til bolig-/fritidsbruk og mangler dispensasjon for bruk i næring, vil bygget bli ansett å være til bolig-/fritidsbruk og fradragsretten vil være avskåret, se BFU 22/07. Unntak er oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner samt løst inventar til disse, som har fradrag for merverdiavgift.

Oppføring av bygg ved bruk av egen arbeidskraft

Oppfører en bedrift et bygg som skal benyttes i den avgiftspliktige virksomheten og benytter varer og tjenester fra den samme avgiftspliktige virksomheten, behandles dette som en omdisponering av varer og tjenester. Det skal derfor ikke beregnes uttaksmerverdiavgift, se mval. §§ 3-21 (1) og 3-22 (1).

Merverdiavgiften skal allikevel justeres dersom bygget helt eller delvis tas i bruk av ikke merverdiavgiftspliktig virksomhet. Se tema om justering av inngående mva for mer utfyllende om emnet.

Konto 1180 Investeringseiendommer er aktuell for de som følger IFRS.

Leietakertilpasninger under oppføring av bygg

I de tilfeller der leietaker betaler for tilpasninger av bygg som er under oppføring, kan du lese om merverdiavgiftsbehandling og bokføring i temaet om utleie av fast eiendom.

Skatt

Avskrivning

Kostnader som har direkte tilknytning til bygningen og faste tekniske installasjoner i denne, aktiveres på saldo for henholdsvis bygningen og på saldogruppe j. Kostnader til andre grunnarbeider som har varig verdi, må henføres til grunnens kostpris og aktiveres uten avskrivning. Se temaet om opparbeidelse av tomter.

Til bygget regnes kostnader på grunnen innenfor den del av grunnen som dekkes av bygningen. Dette gjelder f.eks. kostnader til:

 • rydding,
 • grunnboring,
 • planering,
 • bortsprengning av fjell,
 • fylling av forsenkninger i terrenget,
 • utgravning av kjeller,
 • peling av grunnen,
 • støping av grunnmur mv.,
 • oppføring av forstøtningsmur mot utrasing mv. og
 • avløp for overvann.

Kostnader til arkitekt, byggekonsulent o.l. skal normalt tilordnes bygget.

Kostnader til for eksempel boring for fjellvarme til bygningen må imidlertid aktiveres på saldogruppe j (fast teknisk installasjon i bygninger).

Kostnadene til arbeider f.eks. utført av hensyn til parkeringsplass, lagring/opplagsplass eller anlegg av vei, kai, båtslipp eller tørrdokk, kan ikke tilføres bygningen. Det må vurderes om anlegget eller deler av dette likevel kan avskrives, se for eksempel om asfalt Skatte-ABC. Her angis at førstegangs asfaltering av vei skal aktiveres, og kan tilføres saldo for avskrivning når veien er anlagt hovedsakelig i forbindelse med økonomisk aktivitet. Det samme kan gjelde ved asfaltering av parkeringsplasser, gårdsplasser mv. Inngangsverdien aktiveres på saldogruppe h.

Omdisponering

Omdisponering innenfor samme virksomhet kan føre til beskatning etter hovedregelen i sktl. § 5-1 (1) dersom:

 • Omsetningsgjenstanden tas i bruk som driftsmiddel
  • Differansen mellom anskaffelsesverdi og omsetningsverdi (evt. det lavere beløpet bedriften måtte betalt for gjenstanden som driftsmiddel) tas til inntekt ved å føre opp beløpet som tilgang på avskrivningsskjema. I regnskapet omdisponeres driftsmiddelet ved å føre anskaffelseskosten til debet på konto 1200 og kredit på varekost konto 4300 eller hvis lagerført, kredit på varelager konto 1460.
 • Arbeid utført av eier eller ansatte ved oppføring eller påkostning av et driftsmiddel som (skal) brukes i egen virksomhet
  • Både påløpte kostnader og indirekte kostnader skal aktiveres fortløpende. I bedrifter der arbeidet er av en slik art som ellers benyttes i produksjon av varer og tjenester som omsettes, skal det beregnes en skattepliktig fortjeneste. Dette fortjenesteelementet skal være lik hva det ville utgjort dersom arbeidsinnsatsen ble omsatt til andre. Med fortjenesteelement forstås hele omsetningsverdien av eiers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak. For ansatte vil fortjenesteelementet utgjøre differansen mellom omsetningsverdien av arbeidet og de faktiske lønnskostnader. Fortjenesteelementet føres da opp som kostpris i avskrivningsskjema og kommer i tillegg til den regnskapsførte tilvirkningskostnaden.
Stikkord: avskrivning på inventar, byggebransjen, byggekontroll, byggesaksgebyr, bygninger, campingbygg kioskdel, campingbygg sanitærdel, drenering, dykketjenester, dykking, egenprodusert, egentilvirkning, elektiske installasjoner, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eidendom, forretningsbygg, grunnboring, grunnundersøkelser, grus, håndverkertjenester, kantine, kontorbygg, lagerbygg, materialer håndverkertjenester, nybygg, næringsbygg, næringslokaler, opparbeide parkeringsplasser, opparbeiding av vei, oppføring av bygninger, parkeringsanlegg, parkeringsplass avskrivning, parkeringsplasser, produksjonsbygg, produksjonslokaler, påbygging, renseanlegg, sand, tilfluktsrom, avskriving, innventar, kommandittselskap, innstallasjoner, instalasjoner, kmva, næringsbygg, nye, forretningsbygg

Oppføring i fremmed regi

Oppføring i egen regi