Påkostning på fast eiendom

Vedlikehold og reparasjon av bygg og anlegg i næring

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
Debet

Å vurdere om en kostnad relatert til et balanseført driftsmiddel er vedlikehold/reparasjoner eller påkostninger kan være vanskelig. Grensedragningen er imidlertid viktig fordi kostnader til vedlikehold og påkostninger behandles ulikt skattemessig og regnskapsmessig. Regnskapsmessig skal en anskaffelse relatert til et balanseført driftsmiddel aktiveres i balansen dersom den øker anleggets fremtidige inntjeningsevne i forhold til tidligere forventninger, se Ot. Prp. nr. 42 (1997-98) Kapittel 7.3.3. Skattemessig vil den samme anskaffelsen vurderes som en påkostning dersom den bidrar til at driftsmiddelet kommer i bedre stand eller til en annen stand enn det den tidligere har vært. Fordi det ofte kan være vanskelig å skille mellom vedlikehold/reparasjoner eller påkostning ut i fra den regnskapsmessige definisjonen er det i praksis mange som også her bruker den skattemessige vurderingen.

Merverdiavgift

Det er fradrag for merverdiavgift etter mval. § 8-1 på vedlikehold og reparasjoner på eget bygg i avgiftspliktig virksomhet.

Unntak

Virksomhet som bare driver med bygningsmessig arbeid på egne bygg og er særskilt registrert, har ikke avgiftsplikt ved vedlikehold og reparasjoner på eget bygg utenfor avgiftsloven. Dvs. at gjør bedriften vedlikeholdsarbeid på egne bygg oppstår det ikke noen avgiftsbelastning, mens hvis de kjøper vedlikeholdstjenestene eksternt oppstår full avgiftsbehandling. Avgiftsmessig vil dette si at det er mer lønnsomt med egenproduksjon enn kjøp fra andre.

Skatt

Vedlikehold er arbeider som utføres for å bringe formuesobjektet tilbake i den stand det tidligere har vært som nytt, se Skatte-ABC.

Vedlikehold kan bestå i å gjenopprette slitasje, f.eks. maling av hus, eller reparere skader på formuesobjektet, f.eks. fjerning av forurensede masser i grunnen og utlegging av erstatningsmasse. Modernisering av formuesobjektet kan også i en viss utstrekning anses som vedlikehold. Det er et vilkår for fradrag at det foreligger et visst behov for vedlikehold.

Tenkt vedlikehold

Fradrag for "tenkt vedlikehold" gis bare dersom den aktuelle delens funksjonelle egenskaper opprettholdes, ifølge HRD 2016-1801. Det prinsipielle tvistespørsmålet i saken var om det også var anledning til å kreve fradrag for et «tenkt vedlikehold» i de tilfeller hvor kostnadene relaterte seg til arbeider som innebar en funksjonsendring. Forholdet skal basere seg på en tolkning og anvendelse av skatteloven § 6-11. Bestemmelsen i skatteloven § 6-11 presiserer den alminnelige fradragsregelen i skatteloven § 6-1, og gir rett til fradrag for "kostnad til vedlikehold" av hus som er driftsmiddel i næring. Etter fast fastsettingspraksis gis det vedlikeholdsfradrag etter skatteloven § 6-11 både for kostnader ved direkte vedlikehold og for kostnader ved endringsarbeider som ivaretar et vedlikeholdsbehov. Ved endringsarbeider gis det fradrag for et "tenkt vedlikehold", som i prinsippet, og som et utgangspunkt, svarer til kostnadene ved det vedlikeholdet som det ville være behov for dersom endringen ikke hadde vært foretatt. Dommen setter som krav at det må være en ytterligere forutsetning for vedlikeholdsfradrag etter skatteloven § 6-11 at endringen etter sin karakter virkelig erstatter et vedlikehold. Blir preget av investering eller nyanskaffelse det dominerende, slår begrunnelsen for å akseptere fradrag for "tenkt vedlikehold" slett ikke til. I så fall bør vedlikeholdsfradrag være utelukket. Så langt gjenstandens funksjonelle egenskaper ikke er opprettholdt, bør det ikke gis fradrag for kostnadene til et "tenkt vedlikehold". Etter samme betraktning bør kostnadene til nye funksjoner aktiveres som påkostninger.

Verken loven eller Høyesteretts praksis gir noen anvisning på hvordan man skal trekke denne grensen, som nødvendigvis vil måtte bli noe skjønnsmessig. I andre sammenhenger ses det gjerne hen til fysisk-tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold, som antas også å ville være utgangspunktet her.

Stikkord: beis, blikkenslager, elektiske installasjoner, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, gartnertjenester, gulv, hagearbeidstjenester, håndverkertjenester, kontorbygg, lagerbygg, lagerbygning, maling, materialer håndverkertjenester, næringsbygg, næringslokaler, oppussing kontorbygg, parkeringsanlegg, parkeringsplass, produksjonsbygg, renseanlegg, reperasjon bygg, reservedeler, vannpumpe, varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg, innstallasjoner, instalasjoner, kmva, forretningsbygg, renovering, kommandittselskap, rehabillitering, fjernsyn, reparasjon, vedlikehold