Generelt

Kostnadsføring

Bruttoføring

Nettoføring

Konto
1005 Forskning og utvikling, egenutviklet

Generelt

Det er først og fremst to regnskapsstandarder som regulerer den regnskapsmessige behandlingen av SkatteFUNN-tilskudd.

Dette er:

  • NRS 4 Offentlige tilskudd
  • NRS 19 Immaterielle eiendeler, herunder FoU

I rskl. § 5-6 står det at "Utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres". Det vil si at selv om disse kostnadene oppfyller kravene til balanseføring så kan de kostnadføres. For vurderinger som legges til grunn vedrørende kostnadsføring vs balanseføring (aktivering) se "NRS (F) Immatrielle eiendeler" under relaterte kilder.

Regnskap

Et selskap har totalt NOK 3 500 000 i påløpte kostnader til et egenutført FoU-prosjekt. Selskapet tilfredstiller definisjonen som SMB-selskap og har rett på 20 % reduksjon av totale FoU-kostnader begrenset oppad til NOK 25 000 000. Det forutsettes at FoU-kostnadene er aktivert på konto 1005 FoU og at avskrivningen starter i år 2 samt at forventet levetid er satt til 4 år. Selskapet har krav på NOK 700 000 ( 3 500 000 * 20 % = 700 000 ) i tilskudd etter skattefunnordningen.

Eksempel

Regnskapsføringen er i tråd med NRS 4.2.4 Balanseføring av investeringstilskudd og tilskuddet går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost, som føres opp med nettobeløpet i balansen (nettoføring). Tilskudd kommer indirekte til fratrekk i avskrivningene gjennom redusert anskaffelseskost av eiendelen og beløpet blir NOK 3 500 000 - NOK 700 000 = NOK 2 800 000.

Skatt

Skattyter som krever skattefradrag for FoU-kostnader må fylle ut og legge skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling ved skattemeldingen. Det gis kun fradrag for kostnader som er attestert av revisor, jf FSFIN § 16-40-6 (1) og dersom skattyter mottar annen offentlig støtte, må revisor bekrefte at summen av den offentlige støtten til høyeste tillatte samlet støtte i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen), jf FSFIN § 16-40-6 (7).

Inntekten som tilskuddet gir er ikke skattepliktig inntekt og ved kostnadsreduksjon skal tilskuddet føres under posten "Andre fradrag" (post 0879) på side 4 i næringsoppgaven. Ved balanseføring av tilskuddet (netto- eller bruttoføring) må man også føre opp full kostpris på det investerte som tilgang i saldoskjemaet (liniære avskrivninger) uten reduksjon med tilskuddsbeløpet.

Stikkord: skattefunn, skattefunn nettoføring

Formue