Hva er skattekostnad?

Resultatforskjeller - permanente og midlertidige

Betalbar skatt beregnes på grunnlag av skattemessig resultat. Resultatforskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat kan være permanente eller midlertidige.

Permanente resultatforskjeller oppstår som følge av forskjeller mellom innholdet av regnskapsmessige og skattemessige inntekts- og kostnadsbegreper. Eksempler på permanente forskjeller er ikke fradragsberettigede kostnader som gaver og representasjon, skattefri gevinst eller ikke fradragsberettiget tap ved salg av aksjer, skattefri inntekt og utgifter ved stiftelse og kapitalforhøyelse. Permanente resultatforskjeller påvirker periodens betalbare skatt. Se nærmere her.

Midlertidige resultatforskjeller består av tidsforskjeller og andre midlertidige resultatforskjeller. Tidsforskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat som oppstår i en periode og reverserer i en senere periode. Andre midlertidige forskjeller er forskjeller som oppstår når regnskapsmessige balanseverdier endres ved f.eks. konserndannelse ved oppkjøp, fusjon og fisjon som er egenkapitaltransaksjoner, og ved transaksjoner knyttet til spesielle skattebestemmelser. Disse forskjellene blir midlertidige resultatforskjeller når de reverserer i senere perioder.

  • Skatteøkende midlertidige forskjeller øker fremtidig skattepliktig resultat i forhold til regnskapsmessig resultat på det tidspunkt forskjellene reverserer.
  • Skattereduserende midlertidige forskjeller reduserer fremtidig skattepliktig resultat i forhold til regnskapsmessig resultat på det tidspunkt forskjellen reverserer.

Se nærmere her.

Se også omtale av resultatforskjeller her

Stikkord: kostand, omkostning

Klassifisering og presentasjon

Skattekostnad på ekstraordinære poster

Særregler i enkelte bransjer

Noter